SP-391 คู่มือสอบเข้า ปลัดอำเภอ เล่มเดียวครบ เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

350฿

รายละเอียด

SP-391 คู่มือสอบเข้า ปลัดอำเภอ เล่มเดียวครบ เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

สารบัญ

– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
– กระทรวงมหาดไทย
– หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
– วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
– พันธกิจกระทรวงมหาดไทย
– โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย
– ประวัติกรมการปกครอง
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชดารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
– ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
– รัฐธรรมนูญ (แบบชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (แบบชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ความรู้วิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
– การเมืองการปกครอง
– ความเป็นพลเมืองดี
– สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
– หลักนิติศาสตร์และกฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิขและกรมการปกครอง
– ประวัติกรมการปกครอง
– การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)
– คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
– หลักการครองงาน
– หลักการครองคน
– หลักธรรมาภิบาล
– กรมการปกครองกับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
– ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
– ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียน
– แนวข้อสอบ งานทะเบียน กรมการปกครอง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ กรมการปกครอง
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
– คำ/คำศัพท์ ข้อความที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. (2555-2559)
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
– การวางแผนเชิงกลยุทธ์
– การติดตามและประเมินผล
– แนวข้อสอบความรู้การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ กาบริหารหารจัดการ
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตาม
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2554
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2555
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

 

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY