SP-379 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ป.ป.ท. ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-379 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ป.ป.ท. ล่าสุด

สารบัญ
ความสามารถทั่วไป
• ความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ท. / สำนักงาน ป.ป.ท.
• สรุปประเด็นสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ท./สำนักงาน ป.ป.ท.
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551
• ความเป็นมาและการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
– ความเป็นมา
– คณะกรรมการ ป.ป.ท.
– สำนักงาน ป.ป.ท.
– การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ท.
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ค่านิยมร่วม
– ประเด็นยุทธศาสตร์
• บทบาท ภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
– บทนำ
– กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
– ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ศ. 2559-2562
• พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
• สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
• สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
• พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• ระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
• คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
• แนวข้อสอบระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เฉลยแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
• แนวข้อสอบระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
– เฉลยแนวข้อสอบ
• แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เฉลย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY