SP-358 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ธนาคารออมสิน ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

270฿

รายละเอียด

SP-358 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ธนาคารออมสิน ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวัติธนาคารออมสิน
– แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจที่ดี
– จรรยาบรรณ
– ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 491 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมธนาคารออมสิน
– นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสิน
– พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข แบบอนุกรมตัวเลข
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข แบบสถิติ
– เฉลยคำตอบ แบบอนุกรมตัวเลข
– เฉลยคำตอบ แบบสถิติ
– แนวข้อสอบ ด้านการคิดคำนวณ
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– ภาพมิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์น์ปัญญา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ การฟัง การอ่าน และการเขียน
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY