SP-340 สรุป+ข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ล่าสุด วุฒิป.ตรี

250฿

รายละเอียด

SP-340 สรุป+ข้อสอบ นิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ล่าสุด วุฒิป.ตรี

ารบัญ
– ประวัติโครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
– อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการ
– สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจบุัน-ความรู้ทั่วไป – ความรู้รอบตัว
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
– เฉลยคำตอบ
– ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
– กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามปกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY