SP-293 สรุป+ข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

รายละเอียด

SP-293 สรุป+ข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
• ประวัติกองบัญชาการกองทัพไทย
– ประวัติ
– วิสัยทัศน์
– ค่านิยมกองทัพไทย
– นโยบายทั่วไป
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
• ความรู้ทั่วไป ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรับธรรมนูญ พ.ศ. 2550

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ