SP-260 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ป.ตรี

250฿

รายละเอียด

SP-260 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ป.ตรี

สารบัญ
-แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2551-2559
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชี
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พื้นฐานการเงิน การบัญชี พร้อมเฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ