SP-243 กรมวิชาการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตร วุฒิ ป.โท สรุปเนื้อหา + ข้อสอบล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-243 กรมวิชาการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านการเกษตร วุฒิ ป.โท สรุปเนื้อหา + ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมวิชาการเกษตร
– สรุปยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
– แผนพัฒนาการเกษตร ช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– แผนพัฒนาการเกษตร ช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
– ประเภทของงานเกษตร
– การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร
– แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ (อัตนัย) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)(ด้านการเกษตร)
– แนวข้อสอบความรู้การวางแผนโครงการ การติดตามประเมินผล

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ