SP-240 กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น

230฿

รายละเอียด

SP-240 กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น

สารบัญ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พ.ร.บองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ – ข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SP-240 กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*