SP-234 วิเคราะห์นโยบายและแผนวุฒิ ป.ตรี ก+ข กรมสุขภาพจิต สรุป+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-234 วิเคราะห์นโยบายและแผนวุฒิ ป.ตรี ก+ข กรมสุขภาพจิต สรุป+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติความเป็นมากรมสุขภาพจิต
-ความเป็นมาของงานสุขภาพจิตในประเทศไทย
-วิสัยทัศน์
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
-ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
-แนวข้อสอบ- ข้อสอบ อาเซียน ASEAN
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ
-ความรู้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
-เฉลยคำตอบ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
-ข่าวเหตุการ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-เฉลยคำตอบ
-ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-เฉลยคำตอบ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบวิชาภาษาไทย
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ/แนวข้อสอบ แผน-แผนงาน-การวางแผน-การบริหาร
-แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผน แผนงาน โครงการ การบริหาร
-แนวข้อสอบ/ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ ผู้นำ หลักภาวะผู้นำ
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ/ผู้นำ/หลักภาวะผู้นำ
-เฉลยคำตอบ
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ