SP-187 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6 และปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-187 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6 และปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกระทรวงสาธารณสุข
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– ชีวสถิติ
– อาชีวอนามัย
– การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
– พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
– แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข
– แนวคิดเกี่ยวกับระบบริการสาธารณสุข
– แนวคิดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
– พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535
– ความเป็นมาและความสำคัญ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556
– การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
– พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบ บริหารงานสาธารณสุข
– แนวข้อสอบ ภาค ข. ความรู้วิชเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ