SP-184 คู่มือสอบเข้า รับราชการ กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ความรู้ความสามารถฌฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด)

250฿

รายละเอียด

SP-184 คู่มือสอบเข้า รับราชการ กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ความรู้ความสามารถฌฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบ (ล่าสุด)

สารบัญ

– ประวัติกรมบังคับคดี

– วิสัยทัศน์

– พันธกิจและอำนาจหน้าที่

– การบังคับคดีแพ่ง

– อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– ประเภทของการบังคับคดี

– การฟื้นฟูกิจการ

– การวางทรัพย์

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม พ.ศง 2556

– ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี ฯลฯ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ