SP-183 คู่มือสอบเข้า รับราชการ กรมบังคับคดี นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรีฯ

250฿

รายละเอียด

SP-183 คู่มือสอบเข้า รับราชการ กรมบังคับคดี นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรีฯ  

สารบัญ

– ประวัติกรมบังคับคดี

– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

– ตัวอย่างแนวข้อสอบการบัญชี

– เฉลยข้อสอบ

– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543

– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ฯลฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ