SP-179 สรุป+ข้อสอบ CAT กสท. โทรคมนาคม ล่าสุด

270฿

รายละเอียด

SP-179 สรุป+ข้อสอบ CAT กสท. โทรคมนาคม ล่าสุด

สารบัญ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
– ประวัติบริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน)
– วิสัยทัศน์
– ภารกิจ
– สัญลักษณ์
ความรู้เกี่ยวกับ กสท. โทรคมนาคม
– ข้อมูลทั่วไปของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– วัตถุทัศน์ พันธกิจ
– วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน
– แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
– ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ
– โครงการโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้ว APGG
– โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ฉบับที่ 35 ว่าด้วย ประมวล จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ. 2554
ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
ภาพมิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงรูปภาพ
แนวข้อสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
แนวข้อสอบความสามารถด้านความจำ
– แบบสัญลักษณ์
– แบบรูปทรงเรขาคณิต
แนวข้อสอบความถนัดความเชาว์ปัญญา
ข้อสอบความถนัด
– ฉบับที่ 1 : การใช้เหตุผลด้านถ้อยคำหรือภาษา
– ฉบับที่ 2 : การใช้เหตุผลเพื่อการจัดจำแนก
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ไปราณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail)
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ การฟัง การอ่าน และการเขียน

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย ดร. ธนิต สุวรรเมนะ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ