SP-175 นักวิชาการแรงงาน กลุ่มบริหารทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

รายละเอียด

SP-175 นักวิชาการแรงงาน กลุ่มบริหารทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติกรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์และยลยุทธ์
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552
– ความรู้ด้านแรงงาน
– พระราชบัญญัติตคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2545
– กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ปรับปรุงใหม่)
– มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
– แผนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2557-2560)
– พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาชีวอนามัย – ความปลอดภัย
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ