SP-174 นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

200฿

รายละเอียด

SP-174 นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– ประวัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
– วัฒนธรรม
– ค่านิยม
– แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านแรงงาน
– นโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– สรุปสาระสำตัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไปทำที่บ้าน
– คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ แบบอัตนัยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เงินทดแทน
แนวข้อสอบ ศาลแรงงาน

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ