SP-137 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+เฉลยข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะฯ

250฿

รายละเอียด

SP-137 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วุฒิ (ปวช., ปวส.) ระดับ 1, 2 สรุป+เฉลยข้อสอบ (ล่าสุด) ความรู้ความสามารถเฉพาะฯ

สารบัญ

– ความรู้และทักษะระบบประปา

– ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้และทักษะระบบประปา

– สรุป-ย่อ-สาระสำคัญ

– ตัวอย่างแนวข้อสอบ

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

– สาระสำคัญ-สรุป-ย่อความรัฐธรรมนูญ 2550

– ตัวอย่างข้อสอบ / แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

– ตัวอย่างแนวข้อสอบ / ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

– พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ