SP-134 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) วุฒิ (ปวช, ปวส) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบล่าสุด ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)

250฿

รายละเอียด

SP-134 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) วุฒิ (ปวช, ปวส) ระดับ 1, 2 สรุป+ข้อสอบล่าสุด ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)  

สารบัญ

– ตัวอย่างข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550

– ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

– พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ

-ข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 – แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ