Sale!

SP-สรุป+ข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

280฿ 266฿

รายละเอียด

SP-สรุป+ข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวัติกระทรวงการต่างประเทศ
– การสถาปนกระทรวงการต่างประเทศ
– วิวัฒนาการของกระทรงการต่างประเทศ
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ค่านิยม
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการ ในต่างประเทศ พ.ศ. 2532
– ความรู้ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการแปล / เรียงความ / ย่อความ
– แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
– แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
– การประชุมระหว่างประเทศ
– ตัวย่อที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– สรุปสาระสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– สรุปสาระสำคัญ องค์การระหว่างประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
– อาเซียน ASEAN ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
– สรุปสาระสำคัญ กฎหมายระหว่างประเทศ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ