PK-015 คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นักบัญชี

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
–ประวัติความเป็นมา
–ความหมาย
–หลักการบัญชี
–ข้อสมมติทางการบัญชี
–สมการบัญชี
–การบันทึกรายการค้า
–วงจรบัญชี
–การบัญชีการเงิน
–การบัญชีต้นทุน
–การบัญชีภาษีอากร
-การเงิน
–ส่วนประกอบของงบการเงิน
–การวิเคราะห์งบการเงิน
-การงบประมาณ
–พรบ.งบประมาณ
–การวิเคราะห์รายการทางการเงิน
–การอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการบัญชีในฐานะนักบริหาร
–การจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด
–หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ราคา พิเศษ 200 บาท

จำหน่ายโดย     สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ