NT-125 สรุป+แนวข้อสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน กกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

250฿

รายละเอียด

NT-125 สรุป+แนวข้อสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน กกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

สารบัญ

– ประวัติกกต.
– ความรู้เกี่ยวกับ กกต. และสำนักงาน กกต.
– ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม
– การจัดการภาครัฐแนวใหม่
-ภาพรวมการพัมนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ12
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
– เกษตรทฤษฎีใหม่
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว1) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พุทธศักราช2558
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว2) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พุทธศักราช2559
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว3) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พุทธศักราช2559
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว4) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พุทธศักราช2560
– รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบการรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2539
เฉลยคำตอบ
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– ข้อแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– คณะกรรมการเลือกตั้ง
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549
– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิดสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจสังคม
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)
เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความรู้เกียวกับคณะกรรมการและสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบ กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ