KP-5110เฉลย LAW2010 / LA210 / LW302 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

54฿

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบภาค 1/62 : S/61 : 1/61 : S/60 :  ฯลฯ 
ข้อสอบ 27 ภาคล่าสุด
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัยจำนวน 3 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

****** บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์ *****