Sale!

KP-2171 เจาะข้อสอบ นิติกร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติการ เล่มเดียวครบ

260฿ 247฿

รายละเอียด

KP-2171 เจาะข้อสอบ นิติกร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติการ เล่มเดียวครบ

สารบัญ
-ประวัติสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อำนาจหน้าที่
-ลำดับความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
-แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติและงานที่เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
-แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญา
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ่ง
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
-แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
-แนวข้อสอบกฏ ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ