Sale!

KP-2169 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2169 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

                –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               

*พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497    

      –แนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

      –แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

      –แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   

*ความรู้ด้าน การเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. 

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.  

      –เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension) 

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

       -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์   

       -แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สถิติ