Sale!

KP-2168 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2168 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                    

           -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547    

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               

*หลักการประชาสัมพันธ์ 

*สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์   

*แผนและโครงการประชาสัมพันธ์   

      –เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. 

      –เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

      –เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3. 

      –เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4. 

      –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. 

      –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2. 

      –เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)  

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

      –เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                          

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ