Sale!

KP-2164 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2164 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

**วิชาคณิตศาสตร์

          -เชต                                                                                                  

          –ลำดับและอนุกรม                                                                                   

          –ความน่าจะเป็น                                                                                     

          –ตรรกศาสตร์                                                                                        

          –ระบบจำนวนจริง                                                                                   

          –ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน                                                                         

          –เรขาคณิตวิเคราะห์                                                                                 

          –เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                           

**วิชาภาษาไทย

          –เสียงและอักษรไทย                                                                                 

          –ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                     

          –การสะกดคำ                                                                                        

          –การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                 

          –ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                    

          –ระดับภาษา                                                                                         

          –หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                                          

          –สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                         

          –โวหารการเขียน                                                                                     

          –การอ่านจับใจความ                                                                                

          –การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                               

          –บทความ                                                                                            

          –เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 1.                                                                             

          –เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 2.                                                                             

**วิชาภาษาอังกฤษ     

          –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                

          –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                               

          –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                               

**วิชาคอมพิวเตอร์

          –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                

          –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                               

          –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                               

          – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4                                                                

** วิชาความรู้ทั่วไป

          –เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                 

          –เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                 

          -ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ