Sale!

KP-2160 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2160 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                   

*การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ                                                                      

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                              

*หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี good governance                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*การจัดการองค์การ                                                                                                  

*การประสานงาน                                                                                                       

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                  

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ