Sale!

KP-2146 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2146 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    

*ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ                                                                                 

*การบริหารเงินและงบประมาณ                                                                                       

*การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                      

*หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานทางบัญชี                                                                 

*นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย                                                              

*ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      

*เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                       

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-2146 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*