Sale!

KP-2142 คู่มือสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2142 คู่มือสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง                                            

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    

*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่                                                                                                

*การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                               

*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่             

*การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                    

*ระบบภูมิสารสนเทศ                                                                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                   

*แนวข้อสอบรวม พนักงานเขียนแผนที่                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                  

* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                                                      

* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                                                                      

* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3                                                                      

* เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4