Sale!

KP-2137 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

270฿ 243฿

รายละเอียด

KP-2137 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                     

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                     

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                    

*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                    

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                    

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                       

*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                     

*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                         

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                 

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                             

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา                                                                           

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ