Sale!

KP-2134 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2134 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                     

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                     

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                    

*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                    

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                    

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                        

*ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         

*เจาะข้อสอบ ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน

ส่งคลัง พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                               

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)       

*ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2557                                                                

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                  

*เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544                                                                                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            

 

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ