Sale!

KP-2130 คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2130 คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                             

*ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล                                        

*การวางแผน และการติดตามประเมินผล                                                                          

*ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช                                                                            

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                        

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                             

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                

 *เจาะข้อสอบนักจิตวิทยา                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ