Sale!

KP-2129 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2129 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                            

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                 

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                 

*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                      

*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                               

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                   

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             

*การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 

*การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล การจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ                                         

*การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                         

*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน                                               

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ          

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                  

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                  

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                  

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ