Sale!

KP-2127 คู่มือสอบตำแหน่งการเงินและบัญชี กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

 

KP-2127 คู่มือสอบตำแหน่งการเงินและบัญชี กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน          

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน           

*ความรู้ด้านงบประมาณ     

*การตรวจสอบภายใน   

*ระบบสารสนเทศทางการบัญชี    

      –เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

      –เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน 

      –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.  

      –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.        

      –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 

      –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. 

      –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5. 

      -เจาะข้อสอบบัญชีราชการ