Sale!

KP-2126 คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2126 คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                         

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              

          –ความหมายของ แรงงาน                                                                                      

          –ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                   

          –การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                    

          –ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                 

          –การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                              

          –สิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                    

          –มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                         

          –ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                        

*เจาะข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                

*พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  

*พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    

*พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554      

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                        

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                         

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ