KP-2086 เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

270฿

รายละเอียด

KP-2086 เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560

 

สารบัญ

-ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

-ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/Microsoft Excel/Microsoft Powerpoint)

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการงานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน

งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป

-ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-2086 เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ 2560”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*