KP-2064 นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560

270฿

รายละเอียด

KP-2064 นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560

สารบัญ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

–  การบริหารทรัพยากรบุคคล

– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การวางแผนกำลังคน

– หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

– การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                                  ]

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.(100 ข้อ)

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.(100 ข้อ)

เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.(70 ข้อ)

 

ราคา  270  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน The Best  Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ