KP-2036 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

250฿

รายละเอียด

KP-2036 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

 

ประกอบด้วย

  • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
  • พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
  • พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
  • พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2508  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พรบ.ภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

 

ราคา 250 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ