KP-2020 นายช่างโยธา เจาะข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

150฿

รายละเอียด

KP-2020 นายช่างโยธา เจาะข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

1.  แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แนวข้อสอบ พรบ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ษ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7.  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
11. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ราคา พิเศษ 150 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ