Sale!

KP-1944 นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม BC-7752

260฿ 247฿

รายละเอียด

KP-1944 นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม BC-7752

 

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ความรู้ด้านการบัญชี

ความรู้ด้านการเงิน

การจัดทำแผนงาน

การวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการงาน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ