Sale!

KP-1939 กรมสรรพากร คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ออกใหม่ปี 2560

260฿ 247฿

รายละเอียด

KP-1939   กรมสรรพากร  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

Øประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                        

Øหลักภาษีอากร                                                                                                   

Øภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                           

Øภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                

Øภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        

Øภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                    

Øภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                              

Øอากรแสตมป์                                                                                                        

Øเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                              

Øสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                            

Øการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                              

Øมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                        

Øนโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                             

Øประมวลรัษฎากร                                                                                                     

     **เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร                                        

      **เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

      ** เจาะ ข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                  

      **เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี        

      **เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          

      **เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.