Sale!

KP-1917 ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต ปริญญาโท ครอบคลุมทุกเนื้อหา

250฿ 238฿

รายละเอียด

KP-1917   ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต ปริญญาโท ครอบคลุมทุกเนื้อหา

สารบัญ
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
วิเคราะห์การศึกษาไทย
หลักการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11พ.ศ.2555-2559
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
กรอบแนวคิด
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
การนำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ความถนัดทางวิชาชีพ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบหลักการจัดการศึกษา
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
การทดสอบ RU-TEST แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY