KP-1843 หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

330฿

รายละเอียด

KP-1843   หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 330 บาท
จัดทำโดย สหรัฐ กิติ ศุกการ (ผู้พิพากษา)