KP-1817 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

100฿

รายละเอียด

KP-1817   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

 

สารบัญ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 พร้อมด้วยบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

ราคา 100 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ