KP-1808 ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปรับปรุง พ.ศ. 2547 ฉบับสมบูรณ์

50฿

รายละเอียด

KP-1808   ระเบียบข้าราชการพลเรือน ปรับปรุง พ.ศ. 2547 ฉบับสมบูรณ์

หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 คณะกรรมการ
หมวดที่ 3 การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง
หมวดที่ 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หมวดที่ 5 วินัยและการรักษาวินัย
หมวดที่ 6 การดำเนินการทางวินัย
หมวดที่ 7 การออกจากราชการ
หมวดที่ 8 กจรอุทธรณ์และการร้องทุก
บทเฉพาะกาล
หมายเหตุ
ร่างสารบาญ กฎหมาย ก.พ.อ. และ กฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ราคา 50 บาท
จัดทำโดย สูตรไพศาล

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ