KP-1805 พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับสมบูรณ์

110฿

รายละเอียด

KP-1805  พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับสมบูรณ์

สารบัญ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

หมวด 1 การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง
หมวด 2 ตุลาการศาลปกครอง
หมวด 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หมวด 5 สำนักงานศาลปกครอง

บทเฉพาะกาล

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวด 2 คำสั่งทางปกครอง
หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ
หมวด 4 การแจ้ง
หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

บทเฉพาะกาล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534
ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

 

ราคา 110 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ