KP-1803 รวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตรา

199฿

รายละเอียด

KP-1803  รวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตรา

จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A5

 

 

สารบัญ
– พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556)
– พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542)
– พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543)
– พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553)
– พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
– พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544)
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2439
– พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

 

ราคา 199 บาท
จัดทำโดย ยุวิสส์ชญา ยกชิ่ว (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ