KP-1778 เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา 1-2

99฿

รายละเอียด

KP-1778  เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 วิธีพิจารณาความอาญา 1-2

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558
จำนวน: 111 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

สารบาญ
ผู้เสียหาย
คำร้องทุกข์
ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
การใช้ล่ามแปลคำให้การตามมาตรา 13
นำบทบัญญัติในวิแพ่งมาใช้บังคับในคดีอาญา
เขตอำนาจพนักงานสอบสวนมาตรา 18-20
เขตอำนาจศาลมาตรา 22
รับมรดกความมาตรา 29
ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการมาตรา 30
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับมาตรา 39
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
ผิดสัญญาประกันตามมาตรา 119
อำนาจสอบสวนตามมาตรา 120 และ 121
การสอบสวนสามัญ
ราคา 99 บาท
รวบรวมโดย Deka-thai group

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ