KP-1774 พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน

220฿

รายละเอียด

KP-1774   พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน

สารบัญ

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554)

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534)

เงินทดแทน พ.ศ.2537

ประกันสังคม พ.ศ.2533

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2551

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งแลพาณิชย์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2541

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

ข้อกำหนดศาลแรงงาน

ราคา 220  บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ