KP-1765 รวมกฎหมาย แรงงานและประกันสังคม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558

300฿

รายละเอียด

KP-1765  รวมกฎหมาย แรงงานและประกันสังคม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน