KP-1761 คู่มือการศึกษา กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท

120฿

รายละเอียด

KP-1761  คู่มือการศึกษา กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท

สารบัญ
ส่วนที่1  บททั่วไป

ส่วนที่2  ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ส่วนที่3  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ส่วนที่4  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส่วนที่5  บริษัทจำกัด

ส่วนที่6  การชำระบัญชี

ส่วนที่7  ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
ราคา 120 บาท

จัดทำโดย เอื้อน ขุนแก้ว